Easy สุดจิ้น IN TAIWAN 5วัน3คืน

Easy สุดจิ้น IN TAIWAN 5วัน3คืน
รหัสสินค้า: taiwan-051
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: 15,999.00บาท
ไม่รวมภาษี: 15,999.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

Easy สุดจิ้น IN TAIWAN 5วัน3คืน บิน XW #ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-เหย่หลิว 5วัน 3คืน
18-22ก.พ.ราคา17,999บาท รับได้02ที่
25ก.พ.-01มีค.ราคา17,999บาท รับได้15ที่
01-05มี.ค.ราคา18,999บาท รับได้07ที่
04-08มี.ค.ราคา17,999บาท รับได้22ที่
11-15มี.ค.ราคา17,999บาท รับได้08ที่
18-22มี.ค.ราคา18,999บาท รับได้24ที่
**อัตรานี้ไม่รวม:ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ850บาท(750NTD)/ท่าน/ทริป(ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ) **
-------------------
รายการย่อ:
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
23.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
03.10 น. เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 (บินประมาณ 4ชั่วโมง)
08.05น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.)หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง
นำท่านสู่TAICHUNG-PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
นำท่านเข้าสู่ที่พักKING’S-PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
09.15น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ XW181
12.30น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ……..
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : #เดซี่แทรเวล
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07406
#DaisyTravel Co.,Ltd (ติดต่อ คุณ หญิง /คุณ ง้า)
Tel:02-1216063/02-1216061
Fax: 02-1216036
กดเพื่อดู Line: xxxxx 1: so.nga.phun
กดเพื่อดู Line: xxxxx 2 : kitty.ying
Hotline: กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx616 / กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx117
E-mail: info@daisytravel.co.th
Facebook:https://www.facebook.com/addmindaisytravel

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:ทัวร์ฮ่องกง ระดับ 5 ดาว ที่เที่ยวราชบุรี สถาน ที่ เที่ยว ระยอง ที่ เที่ยว พัทยา สาม มิติ ที่ เที่ยว รีสอร์ท กาญจนบุรี
บ้านพักหัวหินราคาถูกติดทะเล สถาน ที่ ท่องเที่ยว ภูเก็ต ที่เที่ยวหัวหิน กลางคืน สถาน ที่ เที่ยว เชียงใหม่ ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ รถโดยสาร
สถาน ที่ เที่ยว เชียงราย ทัวร์ต่างประเทศ      
         

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา ทัวร์พม่า ราคา ทัวร์ยุโรป ราคา ทัวร์รัสเซีย ราคา
ทัวร์สิงคโปร์ ราคา ทัวร์ฮ่องกง ราคา ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2018  
       
ระบบโดย OpenCart
ทัวร์ไต้หวัน tallshipsportlandmaine.com © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004