Easy สุดจิ้น IN TAIWAN 5วัน3คืน

Easy สุดจิ้น IN TAIWAN 5วัน3คืน
รหัสสินค้า: taiwan-051
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: 15,999.00บาท
ไม่รวมภาษี: 15,999.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

Easy สุดจิ้น IN TAIWAN 5วัน3คืน บิน XW #ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-เหย่หลิว 5วัน 3คืน
18-22ก.พ.ราคา17,999บาท รับได้02ที่
25ก.พ.-01มีค.ราคา17,999บาท รับได้15ที่
01-05มี.ค.ราคา18,999บาท รับได้07ที่
04-08มี.ค.ราคา17,999บาท รับได้22ที่
11-15มี.ค.ราคา17,999บาท รับได้08ที่
18-22มี.ค.ราคา18,999บาท รับได้24ที่
**อัตรานี้ไม่รวม:ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ850บาท(750NTD)/ท่าน/ทริป(ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ) **
-------------------
รายการย่อ:
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
23.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
03.10 น. เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 (บินประมาณ 4ชั่วโมง)
08.05น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.)หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง
นำท่านสู่TAICHUNG-PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
นำท่านเข้าสู่ที่พักKING’S-PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
09.15น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ XW181
12.30น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ……..
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : #เดซี่แทรเวล
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07406
#DaisyTravel Co.,Ltd (ติดต่อ คุณ หญิง /คุณ ง้า)
Tel:02-1216063/02-1216061
Fax: 02-1216036
กดเพื่อดู Line: xxxxx 1: so.nga.phun
กดเพื่อดู Line: xxxxx 2 : kitty.ying
Hotline: กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx616 / กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx117
E-mail: info@daisytravel.co.th
Facebook:https://www.facebook.com/addmindaisytravel

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:ทัวร์ฮ่องกง ระดับ 5 ดาว        
บ้านพักหัวหินราคาถูกติดทะเล        
         
         

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา ทัวร์พม่า ราคา ทัวร์ยุโรป ราคา ทัวร์รัสเซีย ราคา
ทัวร์สิงคโปร์ ราคา ทัวร์ฮ่องกง ราคา ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2018  
       
ระบบโดย OpenCart
ทัวร์ไต้หวัน tallshipsportlandmaine.com © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004