อุทยานเหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-ฟรีอิสระท่องเที่ยว-6วัน 4คืน

อุทยานเหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-ฟรีอิสระท่องเที่ยว-6วัน 4คืน
รหัสสินค้า: taiwan-056
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: 16,999.00บาท
ไม่รวมภาษี: 16,999.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

Easy ฟินเว่อร์ in Taiwan 6วัน4คืน สายการบิน NokScoot (XW)
อุทยานเหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-ฟรีอิสระท่องเที่ยว-6วัน 4คืน
15-20ก.พ.17ราคา18,999บาท(รับได้02ที่)
22-27ก.พ.17ราคา18,999บาท(รับได้28ที่)
08-13มี.ค.17ราคา17,999บาท(เต็ม)
15-20มี.ค.17ราคา18,999บาท(รับได้02ที่)

**อัตรานี้ไม่รวม:ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ850NTDหรือประมาณ950บาท(ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)**
------------------
รายละเอียดย่อ:
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
23.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
03.10 น. เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 (บินประมาณ 4ชั่วโมง)
08.05น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.)หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง
ค่ำ **อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย**เพื่อช้อปปิ้งได้เต็มที่ค่ะ
ค่ำ นำท่านสู่FORTE ORANGE HOTEL TAICHUNG PARKหรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวในเมืองไทเป โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยให้ทำปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวร่วมทั้งแนะนำการเดินทางพร้อมทั้งแจกแผนที่ให้ สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ
**อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่หก สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
09.15น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ XW181
12.30น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ……..
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : #เดซี่แทรเวล
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07406
#DaisyTravel Co.,Ltd (ติดต่อ คุณ หญิง /คุณ ง้า)
Tel:02-1216063/02-1216061
Fax: 02-1216036
กดเพื่อดู Line: xxxxx 1: so.nga.phun
กดเพื่อดู Line: xxxxx 2 : kitty.ying
Hotline: กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx616 / กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx117
E-mail: info@daisytravel.co.th
Facebook:https://www.facebook.com/addmindaisytravel

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:ทัวร์ฮ่องกง ระดับ 5 ดาว        
บ้านพักหัวหินราคาถูกติดทะเล        
         
         

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา ทัวร์พม่า ราคา ทัวร์ยุโรป ราคา ทัวร์รัสเซีย ราคา
ทัวร์สิงคโปร์ ราคา ทัวร์ฮ่องกง ราคา ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2018  
       
ระบบโดย OpenCart
ทัวร์ไต้หวัน tallshipsportlandmaine.com © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004