อุทยานเหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-ฟรีอิสระท่องเที่ยว-6วัน 4คืน

อุทยานเหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-ฟรีอิสระท่องเที่ยว-6วัน 4คืน
รหัสสินค้า: taiwan-056
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: 16,999.00บาท
ไม่รวมภาษี: 16,999.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

Easy ฟินเว่อร์ in Taiwan 6วัน4คืน สายการบิน NokScoot (XW)
อุทยานเหย่หลิว-จิ่วเฟิ่น-ฟรีอิสระท่องเที่ยว-6วัน 4คืน
15-20ก.พ.17ราคา18,999บาท(รับได้02ที่)
22-27ก.พ.17ราคา18,999บาท(รับได้28ที่)
08-13มี.ค.17ราคา17,999บาท(เต็ม)
15-20มี.ค.17ราคา18,999บาท(รับได้02ที่)

**อัตรานี้ไม่รวม:ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ850NTDหรือประมาณ950บาท(ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)**
------------------
รายละเอียดย่อ:
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
23.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต
03.10 น. เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 (บินประมาณ 4ชั่วโมง)
08.05น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.)หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง
ค่ำ **อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย**เพื่อช้อปปิ้งได้เต็มที่ค่ะ
ค่ำ นำท่านสู่FORTE ORANGE HOTEL TAICHUNG PARKหรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวในเมืองไทเป โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยให้ทำปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวร่วมทั้งแนะนำการเดินทางพร้อมทั้งแจกแผนที่ให้ สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ
**อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEDO HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่หก สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
09.15น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ XW181
12.30น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ……..
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : #เดซี่แทรเวล
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07406
#DaisyTravel Co.,Ltd (ติดต่อ คุณ หญิง /คุณ ง้า)
Tel:02-1216063/02-1216061
Fax: 02-1216036
กดเพื่อดู Line: xxxxx 1: so.nga.phun
กดเพื่อดู Line: xxxxx 2 : kitty.ying
Hotline: กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx616 / กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx117
E-mail: info@daisytravel.co.th
Facebook:https://www.facebook.com/addmindaisytravel

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:ทัวร์ฮ่องกง ระดับ 5 ดาว ที่เที่ยวราชบุรี สถาน ที่ เที่ยว ระยอง ที่ เที่ยว พัทยา สาม มิติ ที่ เที่ยว รีสอร์ท กาญจนบุรี
บ้านพักหัวหินราคาถูกติดทะเล สถาน ที่ ท่องเที่ยว ภูเก็ต ที่เที่ยวหัวหิน กลางคืน สถาน ที่ เที่ยว เชียงใหม่ ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ รถโดยสาร
สถาน ที่ เที่ยว เชียงราย ทัวร์ต่างประเทศ      
         

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา ทัวร์พม่า ราคา ทัวร์ยุโรป ราคา ทัวร์รัสเซีย ราคา
ทัวร์สิงคโปร์ ราคา ทัวร์ฮ่องกง ราคา ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2018  
       
ระบบโดย OpenCart
ทัวร์ไต้หวัน tallshipsportlandmaine.com © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004